ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet, vilket ej får röras. Återstoden av fondens avkastning skall, så länge min ovannämnda kusin, fru Berntine Otter, lever, oavkortad utbetalas till henne, samt efter hennes död såsom stipendium för uppfostran och kunskapers inhämtande årligen, efter därom gjord ansökan, utdelas åt manliga eller kvinnliga avkomlingar till avlidne överkammarherren Henrik Albrecht von Stockenström, och i andra hand såsom understöd åt dylika avkomlingar, som på grund av ålder, sjukdom eller andra ömmande omständigheter kunna därav vara i behov. Det belopp, som årligen utbetalas, bör i regel icke delas upp på flera personer, och skall samma person vara oförhindrad att två eller flera år efter varandra komma i åtnjutande av bidraget ifråga. Vid val mellan flera sökande till stipendium skall hänsyn tagas till vederbörandes ekonomiska förhållanden, dock att, därest icke särskilda ekonomiska skäl föreligga, nyttan av de genom stipendiet avsedda studierna för den sökandes fortsatta levnadsbana främst skall vara avgörande. För den händelse under något år räntan icke behövt utbetalas, skall den kapitaliseras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mathilda Wilhelmina von Stockenströms fond
Organisationsnummer:802003-7373
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS