ÄNDAMÅL

§ 1. Sedan förvaltningskostnader, ( eventuella) skatter och andra omkostnader guldits, skall en femtedel av återstående inkomster årligen läggas till kapitalet. Då fonden vuxit till 50 000 kronor må endast en tiondel på enahanda sätt tillföras kapitalet. § 3. Fondens årliga avkastning, sedan vad i § 1 här ovan säges iakttagits, skall uppbäras av undertecknad. Majorskan Anna Amalia Wernstedt, född Hjelm, under hennes livstid. § 4. Efter Majorskans Anna Amalia Wernstedt bortgång skall behållna avkastningen av fonden, i den mån avkastningen uppgår till fulla 100-tal kronor, utdelas som stipendier till våra två söner och efter dem deras i lagliga äktenskap eventuellt födda barn samt till vår dotter och hennes make Fil. Lie. Sven B. F. Jansson och efter dem deras i äktenskapet födda barn. Efter våra nyss nämnda barnbarns bortgång skola stipendierna utdelas till den äldste manlige medlemmen i rätt nedstigande led, dels inom vardera av ovan angivna eventuella två grenar af vår å Riddarhuset under nr 78 Introducerade adliga ätt, dels inom ovan angivna gren av släkten Jansson; allt under förutsättning att vederbörlig stipendiatkandidat inom vederbörlig släktgren är välartad samt född i lagligt äktenskap. Stipendierna till våra här nämnda eventuella barnbarnsbarn och deras efterkommande fördelas med lika antal på den av stipendiatkandidatema, som befunnits till stipendiater värdiga – alltså till högst tre personer samtidigt. § 5. Änka efter stipendieinnehavare äger rätt uppbära det stipendium (stipendier), som skulle tillkommit mannen om han levat, men denna hennes rätt upphör därest hon ingår nytt äktenskap eller icke är stipendiumvärdig. § 6. a) Om det efter våra barnbarns bortgång något år icke finnes någon ovanstående, som är till stipendium värdig, skola stipendierna reserveras, tills hindret för vederbörande att erhålla detsamma upphört eller vederbörande avlidit. b) Om alla tre ovanstående eventuella släktgrenar utdö på manssidan, äger Riddarhusdirektionen av fondens avkastning utdela ärliga stipendier av varierande belopp till välartade manliga eller kvinnliga personer tillhörande å Riddarhuset år 1625 introducerade ätter, i första rummet adliga, därnäst friherrliga och därnäst grevliga, med företrädesrätt för personer, vilka kunna styrka släktskap med oss. Skulle samtliga ovan angivna ätter utdö, äger Riddarhusdirektionen fritt disponera fondens ärliga behållna avkastning för främjande av vad gott och behjärtansvärt är- särskilt danandet av fasta, starka och goda karaktärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Major och Fru Gustaf Lago Wernstedts fond
Organisationsnummer:802003-8348
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS