ÄNDAMÅL

1. Fonden, som ska bära namnet, ”Ludvig von Segebadens fond för ålderstigna arbetare”, är bildad av ett kapital av sextiotusen (60 000) kronor, överlämnade i förbindelser, samt avser att bereda premier eller åderdomsunderstöd åt ladufogdar, statare, torpare och andra tjänare, såväl män som kvinnor, vilka troget, ärligt och med flit under minst femton år i oavbruten följd innehaft årstjänst och fortfarande äro anställda å Mostorps gård eller Börsingagården samt Mostorp underlydande hemman inom Getinge, Slöinge och Asige socknar eller å någon av egendomarna nr. 2 och 3 Tollastorp i Asige socken – vad nr. 2 Tollastorp angår dock endast så länge detta löneboställe av ägaren av Mostorp arrenderas – eller å Fjelldalens egendom med underlydnande inom Harplinge socken. 2. För att komma i åtnjutande av premier i fonden måste arbetarna hava uppnått männen en ålder av sextiofem år och kvinnorna en ålder av sextioåtta år; och kunna vid de nämnda ålder erhålla premier oavsett om de äro arbetsföra eller ej. 3. Tjänstetiden av femton år skall hava förflutit vid en och samma egendom, dock att om någon arbetare med sin husbondes begivande flyttar från den ena av nämnda egendomar till den andra, skall den sammanlagda arbetstiden vid egendomarna honom tillgodoräknas och, om den uppgår till femton år, rätt till premie tillkomma honom. 4. I händelse av arrendet nr 2 Tollastorp frångår ägaren av Mostorp, upphör arbetares å lönebostället rätt till premier med undantag för sådant arbetare, som redan uppnått den föreskrivna åldern och av direktionen fått rätt till premiie sig tillerkänd. Flyttar vid arrendets upphörande arbetare över till annan av de i mom 1 omförmälda egendomarna, skall han bibehållas vid den rätt till premies erhållande, som eljest tillkommit honom. 5. Därest någon av de i mom 1 omförmälda egendomarna, med undantag för nr. 2 Tollastorp, säljes utom släkten, bliva arbetarna vid den sålda egendomen ej berättigade till premier; dock att arbetare, som redan erhållit premierätt, får behålla densamma. I händelse av dylikt försäljning skall av donationsfondens medel så stor andel, som enligt skiljemäns beprövande finnes skäligen belöpa å den försålda egendomen, avskiljas och överlämnas till säljaren av samma egendom, med skyldighet för honom att ansvara för de till egendomens arbetare utgående premierna. 6. Direktionen för fondens förvaltning tillkommer prövningen, huruvida de arbetare, vilka uppfyllt de förutnämnda villkor, hava på grund av sitt förhållande under sin tjänstetid gjort sig förtjänta av premier; och må ej prövningen om premiers erhållande dragas inför domstol. 7. Om fondens tillgångar det medgiva, må arbetare, som genom olycksfall under utförande av arbete för husbondens räkning tagit sådan skada, att han blivit oförmögen till arbete, tillerkännas årlig gratifikation, även om han icke uppfyllt samtliga föreskrivna villkor för premies erhållande. Sådan årlig gratifikation må ock av annan orsak beslutas, där direktionens samtliga ledamöter äro om beslutet ense.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvig von Segebadens fond för ålderstigna arbetare
Organisationsnummer:849200-4463
Adress:
  • Mostorp 107
  • 30577 Getinge
Telefonnummer:0705-425292
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 525 845 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS