ÄNDAMÅL

Stiftelsen Leksands Naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Leksands kommun. Kommunfullmäktige har antagit en naturvårdplan som regelbundet revideras. Planen är vägledande för stiftelsens arbete. Fondens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer, ex.vis orörd natur, områden som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden såsom ängs-och hagmarker, eller områden som på annat sätt kan förstärka flora och faunan i Leksands kommun. Stiftelsen kan föreslå kommunen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden, genom reservatsbildning eller annan förordning. Fondens tillgångar kan också användas till biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder, samt för att underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärdena. Allmänheten, organisationer och företag etc.kan genom gåvor, donationer, testamenten och andra aktiviteter, ge bidrag till fonden. Bidrag kan utgå i form av kontanta medel, fastigheter, mark och vatten etc. På detta sätt kan resurser frigöras, vilka genom markbyte, markköp eller på annat sätt kan användas för att säkerställa värdefulla naturområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Leksands Naturvårdsfond
Organisationsnummer:883201-9031
Adress:
  • Leksands kommun
  • Kommunalkontoret
  • 793 80 LEKSAND
Telefonnummer:0247-80000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:221 084 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS