ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är tillgänglig för utdelning påföljande år. För samfonden skall gälla att sådana personer som nu får livstidspensioner från Bergatorps fonden för värnlösa smärtsamt och långvarigt lidande obotlige sjuke skall bibehålla dessa under sin livstid. Disponibel avkastning av samfonden skall användas för patienter vid Mariestads sjukhus. Avkastningen av samfonden får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för ersättning till patient för sjukvårdskostnad, användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad b) till täckande av kostnad för eftervård som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta c) till bestridande för inköp och utveckling av ortopediska hjälpmedel d) till bestridande för inköp och utveckling av andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av e) till täckande av kostnad för konvalecentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiskaskäl eljest inte har möjlighet att bekosta f) trivselbefrämjande åtgärder för patienter g) som bidrag för olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för rehabilitering och aktivering av långtidssjuk så att denne bättre kan vistas eller vårdas i hemmiljö. Avkastningen av får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för patienter vid Mariestads sjukhus
Organisationsnummer:866000-9666
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 545 720 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS