ÄNDAMÅL

Avkastningen av Stiftelsens kapital må efter styrelsens prövning användas till 1) gratial till behövande änkor efter vid de Kungl. Hovstaternas ekonomifunktion, livréfunktion samt hovstallet, ävensom efter vid husgerådskammaren, de kungliga slotten och Kungliga Djurgården anställda personer som avlidit i tjänsten, eller efter fem års oavbruten tjänst och därifrån avgått; 2) gratial för ett år i sänder – då särskilt bevekande omständigheter därtill föranleder – till änkor efter män som varit anställda såsom extra biträden vid någon av de ovan nämnda avdelningar inom hovstaterna; 3) gratial till fader- och moderlösa barn efter ovan nämnda personer, då de befinner sig i särdeles ömmande omständigheter, till dess de själva kan bidra till sin bärgning. Sådant understöd åtnjutes till dess vederbörande uppnått 18 år ålder. För den händelse kassans kapital det medgiver, må gratialerna höjas i skälig utsträckning. Skulle kassans avkastning det medgiva må i andra hand utgå. – bidrag till tillfällig hjälp åt sådan person som är eller varit anställd hos Konungen eller annan medlem av Konungahuset, vid sjukdomsfall eller eljest ömmande omständigheter, eller till begravningshjälp vid sådan persons frånfälle, samt – extra pensioner till personer som är eller varit anställda hos Konungen eller annan medlem av Konungahuset. Om avkastningen icke i sin helhet disponerats under det år den influtit, skall den läggas till kapitalet eller reserveras för disposition under ett kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kungl. Hovstatens Gratialkassa
Organisationsnummer:802007-3162
Adress:
  • Kungl Slottet
  • 107 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4026000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS