ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan skall läggas till kapitalet till dess fonden vuxit till 100 000 kronor. Därefter skall minst 1/5 av räntan läggas till fonden och övrig disponibel del av räntan användas till sjukhjälp i mån av behov. Sedan fonden uppgått till 1 000 000 kronor, må över hela räntan förfogas för ovan angivna ändamål. Styrelsen bestämmer, vilka som skola komma i åtnjutande av sjukhjälp. Den mest behövande äger företräde. Berättigad till sjukhjälp är den, som själv – eller vilkens målsman – är och sedan minst fem år tillbaka varit mantalsskriven i kommun inom Färs härad och som gjort sig känd för ett ordentligt leverne samt är fattig men icke åtnjuter full försörjning av fattigvården. Hjälp får utgå allenast till bekostande avvård å billigaste plats på sådana sjukhus, sjukhem, sanatorier, vård- och vanföreanstalter, som äro av Kungl. Medicinalstyrelsen godkända, samt ej till någon vid ett och samma sjukdomsfall för längre tid än två år och icke under tid, då den sjuke såsom medlem av sjuk- eller understödskassa eller på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring är berättigad till understöd. Nämnda tidsbegränsning av två år må dock ej tillämpas i fråga om den, som tarvar vård på hem för obotligt sjuka. Den vilken anses obotligt sinnessjuk, är ej berättigad till sjukhjälp. Av fondens medel må även bestridas anskaffande av konstgjorda lemmar, bandage och dylikt samt bekostas nödig skolundervisning åt minderårig, som vårdas å vanföreanstalt. Hjälp till sjukvård i hemmet får ej förekomma utan så skulle vara, att den sjukes tillstånd icke medgiver hans forslande till sjukhus och skall understödet begränsas till vad som motsvarar lägsta avgift å allmänt sjukhus.Avkastningen må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kerstin och Per Mårtenssons Sjukvårdsfond
Organisationsnummer:848000-7098
Adress:
  • Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
  • Box 23
  • 275 21 Sjöbo
Telefonnummer:0416-262 92
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 534 970 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS