ÄNDAMÅL

Af den, på sätt ofvan förmäles, till pensioner och stipendier disponerade andel af årsinkomsten skall hälften användas till pensioner på lifstid åt fattiga enkor eller ogifta döttrar af adligt stånd och hälften till stipendier åt medellösa adliga ynglingar, som vid rikets universitet eller krigsskolor bilda sig att blifva civile tjenstemän, läkare eller militärer.Riddarhusdirektionen ege att bestämma såväl antalet af pensioner och stipendier, som ock med hvad belopp hvarje pension och stipendium bör utgå.Vid pensionernas och stipendiernas tillsättning af Riddarhusdirektionen må ingen lottning emellan flera sökande ega rum, men om bland behöriga sökande finnas enkor, ogifta fruntimmer och ynglingar af Pauliska och Rosenmüllerska adliga ätterna, ege de i samma ordning, ätterna här äro uppräknade, företräde framför alla andra sökande. Om bland behöriga sökande i öfrigt finnas sådane, som kunna styrka slägtskap till mig, ege de företräde framför oskylde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kammarjunkaren Otto Göran Paulis Donationsfonder
Organisationsnummer:802007-9524
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS