ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning lägges årligen 10 % till kapitalet.Återstoden av den årliga avkastningen utgår såsom utrikes resestipendier till ordinarie professorer inom matamatisk- naturvetenskapliga avdelningen. Stipendiernas storlek fixeras till omkring 2.000 kronor; dock må avdelningen äga befogenhet att härvidlag vidtaga sådana modifikationer, som stå i överensstämmelse med förändringar i penningvärdet. Eventuellt överskott reserveras för utdelning under nästkommande år. Utdelningen bör ske efter grunder, som i görligaste mån säkerställa lika fördelning mellan avdelningens ledamöter. Härvid må dock iakttagas, att professor, som åtnjuter en årsinkomst överstigande dubbla professorslönen, ej bör ifrågakomma vid stipendieutdelningen. Närmarebestämmelser upprättas av avdelningen och underställas högskolans styrelse för godkännande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen K. Anderssons resestipendiefond
Organisationsnummer:802402-9566
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 185 805 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS