ÄNDAMÅL

Den del av fondens avkastning, som enligt vad ovan sagts skall användas till stipendier, delas i fyra lika delar. En fjärdedel / 1/4 / avsedd dels till stipendier åt ynglingar i någon av ringarna I – IV vid Jönköpings högre allmänna läroverket för gossar. Dels ock till stipendier åt ynglingar, som avlagt studentexamen vid förenämnda läroverk och ämna idka fortsatta studier. En fjärdedel / 1/4 /, avsedd dels till stipendier åt elever i någon av de två högsta klasserna / VIII – VIII / vid Jönköpings Elementarskola för flickor, alternerande med elever i samma klasser vid Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor. Dels till stipendier åt från någon av dessa skolors högsta klass utexaminerade elever, som ämna driva fortsatta studier. Två fjärdedelar / 2/4 /, avsedda till stipendier åt från högre folkskola inom staden Jönköping utexaminerade gossar eller flickor, som ämna undergå fortsatt utbildning,/yrkesutbildning eller annan/. Stipendierna utdelas inom var och en av ovan angivna grupper i mån av tillgång och så, att därest det finnes möjligt inom den tredje gruppen alltid minst två stipendier skola utgå. Därest inom någon av grupperna, den gruppen tillkommande andelen i ränteavkastningen något år icke helt utdelas såsom stipendium, skall sådant överskott å särskilt konto hos Drätselkammaren reserveras till utdelning under kommande åt av stipendium inom samma grupp. Till stipendiater skola utses sådana ekonomiskt mindre välsituerade unga män eller kvinnor, som visat utpräglad fallenhet eller begåvning i viss riktning, i förening med flit och god karaktär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen John och Gerda Rendahls stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3690
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:36105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:341 621 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS