ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall, sedan 10% tillförts kapitalet, användas som bidrag till avlöning av en hemsyster inom Stiby kommun. Under vissa förutsättningar får avkastningen efter behovsprövning även användas till bidrag åt sjuka personer för sjukhusvård eller läkarbehandling.Sedan minst 1/10 av den årliga avkastningen tillförts kapitalet, sådan avkastning, som inte kan delas ut enligt donators bestämmelser för fonden, får användassåsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samttill täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostats med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna och Per Mårtenssons minnesfond
Organisationsnummer:838800-0948
Adress:
  • Simrishamns Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 272 80 SIMRISHAMN
Telefonnummer:0414-81 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS