ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan omkring en tiondel av den årliga räntan lagts till kapitalet, skall återstoden årligen vid vårterminens slut av Kollegiet vid Katedralskolan med lika belopp tilldelas tvenne från skolans högsta årskurs å naturvetenskapliga linjen avgående elever som ådagalagt goda kunskaper, den ene i ämnet kemi och den andre i ämnet fysik eller motsvarande, och därtill visat intresse för den humanistiska ämneskretsen.Ett vart av premierna skall åtföljas av ett exemplar av ”Vår alkemist i Tomtegränd”, en bok av och om John Tandberg, utgiven i Lund 1970 av C W K Gleerup Bokförlag, varav ett trettiotal exemplar tidigare av fru Cecilia Tandberg överlämnats till skolan. När detta arbete framdeles blir tillgängligt i antikvariebokhandeln eller av förlaget realiseras, bör ytterligare ett lämpligt antal exemplar inköpas för fondmedel.Skulle något år icke någon eller blott en elev befinnas kvalificerad för premium enligt dessa grunder, skall till följd därav inbesparat belopp läggas till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J Tandbergs premiefond
Organisationsnummer:802479-1124
Adress:
  • Lunds kommun, Ekonomiavd.
  • Box 41
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-355000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:129 266 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS