ÄNDAMÅL

Främja svensk medverkan i internmedicinskt forsknings- och utvecklingsarbete inom International Society of Internal Medicine innefattande bland annat anordnandet av en internationell kongress, XXth International Congress of Internal Medicin, ISIM 90, i Sverige år 1990.Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom utgivande av medel för bestridande av kostnader i samband med kongressens genomförande samt genom utgivande av bidrag eller stipendier för främjandet av svensk internmedicins internationella relationer.För att tillgodose stiftelsens ändamål må, sedan förvaltnings- och andra uppkommande kostnader betalats, såväl avkastningen av stiftelsens tillgångar som själva kapitalet, tagas i anspråk, allt i den mån stiftelsens styrelse så beslutar.Det skall stå styrelsen fritt att i den mån så finnes lämpligt kapitalisera successivt till stiftelsen influtna medel, såsom donationer, bidrag, gåvor, räntor eller annan avkastning. Om donation eller bidrag till stiftelsen är förenad med särskilda villkor såvitt avser dispositionen av donerade medel skall dessa villkor gälla oavsett vad som ovan stadgas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ISIM-90 Sweden
Organisationsnummer:846003-2462
Adress:
  • Klas Sjöberg
  • Östra Krisinelundsvägen 27 A
  • 217 48 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS