ÄNDAMÅL

1) Kapitalet delas till att börja med i tvenne summor, en på kr 200 000:- att benämnas ”Tillväxtfond” och en på kr 300 000:- att benämnas ”Fond för Marks Professur No 1″2) Afkastningen på donationens behållna medel delas i förhållande till hvars och ens kapital på dess underafdelningar, till att börja med ofvannämnda begge, men i den mån flera tillkomma, äfven på sådana.3 )Af det belopp, som dervid faller på Tillväxtfonden, öfverföras 80% på en fond benämnd ”Fond för Marks Professur No 2” och resten qvarstå på Tillväxtfonden.4) Sedan ”Fond för Marks Professur No 2” kommit upp i ett belopp af kr 300 000:- eller den summa, som anses erforderlig för professurens bestånd, kan, om styrelsen för Göteborgs Universitet så önskar, professurentillsätts.5) Derefter gå de 80 % till en fond för Professur No 3 och sedan denna nått kr 300 000:- till en fond för Professur No 4 o s v allt framgent till fonder för nya professurer.6) Af de inkomster, som härröra från hvar och en af fondernaför de olika professurerna, aflönas immehafvaren af resp. professor. Går ej hela inkomsten åt dertill, ökas fondernas behållna kapital med öfverskjutande medel eller också användas dessa till bestridande af sådana utgifter, helt eller delvis, som uppstå för studerande på grund af, att de begagna sig af professurens föreläsningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Marks fond vid Göteborgs universitet
Organisationsnummer:855101-3025
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 191 736 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS