ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att åt personer, tillhörande pauvres honteux, lämna årliga understöd i form av bidrag till bostadshyra.Till understödstagare må utses endast i Göteborg boende personer som äro att räkna såsom egentliga pauvres honteux, således icke personer tillhörande den s.k. tjänande klassen. Vid val av understödstagare skola kvinnliga hava företräde, samt i allmänhet personer, som i mån av förmåga allvarligt sökt eller söka att själva arbeta för sitt uppehälle.Däremot må personer, som genom överdådigt eller lättsinnigt levnadssätt kommit på obestånd, eller vilka i sin föregående vandel icke gjort sig kända för hederlighet och rättrådighet icke ifrågakomma.Politiskt åskådningssätt eller religionsbekännelse må vid utseende av understödstagare ej komma i betraktande.Hyresbidrag utgår till varje understödstagare med minst 300 kronor om året, som utbetalas kvartals- eller månadsvis efter styrelsens gottfinnande.Hyresbidrag beviljas av styrelsen för ett år i sänder, räknat från den 1 april.Person som erhållit hyresbidrag må kunna ånyo tilldelas understöd även utan förnyad ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hyresfond för pauvres honteux
Organisationsnummer:857200-7469
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 767 536 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS