ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är: 1. att såsom kulturhistoriskt minnesmärke bibehålla och förvalta fastigheten Hildasholm med de däri befintliga inventarier som förtecknats i särskild inventariebilaga och av vilka ett stort antal har historiskt intresse och tillsammans presenterar en kulturmiljö från sekelskiftet – 1800/1900-talet, 2. att tillse att huvudbyggnaden och dess trädgårdsanläggning blir upplåten för besökande, 3. att upplåta huvudbyggnaden såsom bostad för lärare från de skandinaviska länderna och för lärare från andra länder såsom ett led i en redan inledd utbytesverksamhet bl a med lärare från Italien och Storbritanien, vilka skall vidareutbildas i ämnet kristen livsåskådning; upplåtelsen skall ske utan ersättning, 4. att norra och södra flygeln skall upplåtas till personer som erbjuder sig att mot fri bostad vara guider och/eller trädgårdsskötare samt biträda vid byggnadens underhåll, varvid i första hand de skall ges företräde som tillhör Muntheska släkten ocn bland dem i första hand de som är bröstarvingar till Axel Munthe; de sistnämnda skall äga rätt att fritt bo 2 tr upp i huvudbyggnaden, dock endast på det vilkoret att de aktivt främjar stiftelsens ändamål t ex genom underhållsarbete eller liknande; 5. samt att vadsom ovan sagts under p 3 och 4 icke skall förhindra att stiftelsen på ett flexibelt sätt utnyttjar byggnaderna för de avsedda ändamålen eller med andra ord att vid vakanser, innebär t ex att när flyglarna icke ianspråktagits för sitt förstahandsändamål, de kan ianspråktagas för besökande lärare & vice versa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hildasholm
Organisationsnummer:883201-1061
Adress:
  • Box 64
  • 793 22 LEKSAND
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:632 147 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS