ÄNDAMÅL

Kammarkollegiet har genom beslut den 25 oktober 1978 medgivit sammanläggning av donationsfonderna till en samfond. Beslutet innebär således:Att vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig,att av fondens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet,att den för utdelning disponibla avkastningen fördelas proportionellt på skolorna inom Gävle kommun, beroende på antalet högstadieelever vid skolorna,att beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolors lärarkollegier,att utdelning skall användas företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsdatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utamlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål samt- förvärv av material eller andra saker,att om något år fondens hela disponibla avkastning ej användes skall överskjutande belopp reserveras för utdelning under kommande år samtatt avkastningen ej får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Högstadiets Samfond
Organisationsnummer:885000-8817
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 8000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 223 729 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS