ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen bör 20 % läggas till kapitalet. Återstoden används för att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning huvudsakligen genom stipendier till sådana från Gävle borgarskola och Högre Handelsinstitut- främst handelsinstitut- avgående elever, som av skolans kollegium anses framåtsträvande och välförtjänta av en sådan uppmuntran. Vidare skall understöd lämnas till elever som ämna fortsätta utbildningen inom sina speciella områden och äro i behov av ekonomiskt stöd.Vid bedömningen av vilka elever, som anses bör erhålla stipendier och/eller understöd, skola sådana elever, som ämna söka arbete inom skeppsmäkleri, rederi, befraktning, spedition, resebyrå eller annat därmed jämförlig verksamhet, givas företräde framför andra. Redovisning beträffande fondens räkenskaper och tillgängliga medel jämte uppgift på under ifrågavarande år utdelade stipendier eller understöd och till vilka elever beloppen utdelas, skall årligen tillställas styrelsen för A & L AB.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Herbert Gabrielssons stipendiefond
Organisationsnummer:885000-8643
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-enheten
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:142 826 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS