ÄNDAMÅL

Samfonden har bildats genom sammanläggning av tre donationer. I samfonden ingående delfonder framgår att punkt 6 ursprungliga föreskrifter framgår av donationsbok förvarad på skolförvaltningen.Kammarkollergiet har genom beslut den 25 oktober 1978 medgivit sammanläggningen av donationsfonderna till en samfond. Beslutet innebär i övrigt.- att vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig,att av fondens årliga avkastning skall mins 1/10 läggas till kapitalet,att den för utdelning disponibla avkastningen fördelas proprtionellt på skolorna inom förutvarande Hedesunda kommun, beroende på antalet elever vid skolorna,att beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av berörda skolors lärarkollergier, att utdelning skall användas företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömdvärd flit,- belöningen till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål samt – förvärv av material eller andra saker.att om något år fondens hela disponibla avkastning ej användes skall överskjutande belopp reserveras för utdelning under kommande år,att avkastningen ej får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebitade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hedesundaskolornas Samfond
Organisationsnummer:885000-8767
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:696 835 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS