ÄNDAMÅL

Den å fonden årligen upplupna räntan skall av läroverkskollegiet vid Högre Allmänna Läroverket i Falun tilldelas någon från läroverket utgången lärjunge, som för fortsatta studiers bedrifvande däraf är i behof och som under sin skoltid gjort sig så känd i afseende å karaktär, flit, begåfning och hälsotillstånd, att kollegiet har grundad anledning att af honom vänta framgång på den bana han valt. En gång utsedd stipendiat må vid stipendiet bibehållas, dock högst fyra år, därest hans studiekurs så kräfver och behof fortfarande föreligger samt stipendiaten på för kollegium öfvertygande sätt förmår visa, att han väl användt den tid, hvarunder han åtnjutit stipendiet. Därest kollegiet vid något tillfälle anser, att stipendiet hellre bör delas på två, må sådant ske.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf och Elna Windahls stipendiefond
Organisationsnummer:802479-6164
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:99 740 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS