ÄNDAMÅL

Fonden skall, med det undantag som kan följa av sista stycket i denna §, användas på sätt i det följande stadgas till förmån för barn, som är bosatta inom kommunen.Disponibel avkastning skall i första hand användas som bidrag till förskolebarn med behov av särskilt stöd.I andra hand kan bidrag ges till behövande döva barn i samband med deras utbildning eller till beredande av ökad trevnad under ferier eller annan fritid.Undantagsvis må bidrag även utgå till barns vårdare i denna deras egenskap.Fonden får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta. Vid beslut om utdelning skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.Med hänsyn till vad som särskilt föreskrivits rörande ”Stiftelsens för döfstumma å Nya Varfvet fond” må bidrag kunna utgå till behövande döva barn från Göteborgs och Bohus läns landstingsområde, dock högst med hälften av den andel av tillgänglig avkastning som motsvarar fondens andel i samfonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs kommuns samfond för barn med särskilda behov (samfond VI)
Organisationsnummer:857206-6598
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 789 091 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS