ÄNDAMÅL

Mom. 1. Stiftelsens ändamål skall vara att äga, vårda och bevara samlingslokalen Granhyddan med tillhörande mark (Sunne Skogsberg 1:45) i syfte att göra Granhyddan till den samlingsplats den tidigare har varit för bygdens folk och då inte minst för barn/ungdomar och deras fritidsaktiviteter kopplade till den närbelägna skolan och den angränsande idrottsplatsen. Lokalen är av betydande kulturhistoriskt värde.Mom. 2. Därest på grund av ändrad lagstiftning nu medgivna befrielse från arvs- och gåvoskatt eller inskränkning av stiftelsens beskattning för inkomst och förmögenhet skulle komma att upphöra eller reduceras, åligger det styrelsen att vidtaga sådana ändringar i § 2 mom. 1 angivna ändamålsbestämmelser att med bibehållande av dessa bestämmelser i huvudsak skattefrihet eller skattebegränsning i möjligaste mån kvarstår. Om Länsstyrelsens prövning av sådana beslut stadgas i § 14.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Granhyddan
Organisationsnummer:802477-8675
Adress:
  • Björn Gillberg
  • Box 730
  • 686 92 SUNNE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 044 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS