ÄNDAMÅL

Sedan av den årliga avkastningen 5 % lagts till kapitalet, skall återstoden årligen till julen utdelas i form av uppfostrings- eller utbildningsbidrag till eller ock som understöd åt behövande personer tillhörande Ridderskapet och Adeln, dock i första hand till ättlingar, såväl frälse som ofrälse, i rätt nedstigande led efter ovannämnde generalmajor Toll och hans maka, så länge dylika finnas.Intill dess den årliga avkastningen går upp till 200 kronor per år, skall hela avkastningen läggas till fondens kapitalbelopp.Bidrag och understöd fixeras ej till sitt antal; hellre färre än flera, så att beträffande deras storlek städse iakttagas, att de vid varje tid lämna vederbörande ett verkligt stöd och en kraftig hjälp. Sökande till ovannämnda bidrag eller understöd skall själv styrka sin släktskap med ovannämnda personer, därest densamma ej framgår av å Riddarhuset förorda och tillgängliga genealogier, och skall iakttagas, att vid konkurrens mellan flera sökande företräde lämnas den som visar sig vara mest i behov av hjälp, oberoende av om denne står närmare den gemensamma släktstammen eller icke.Uppfostrings- eller utbildningsbidrag kan tillerkännas flicka eller gosse under skoltiden samt må därefter av vederbörande behållas, höjt med skaligt belopp, under högst fem år för studier vid universitet, högskolor, militär högskola, lärarinneseminarier eller motsvarande högre bildningsanstalter, under förutsättning, att vederbörande visar sig på ett tillfredsställande sätt sköta sina studier.Studerande vid dylika läroanstalter må ock direkt kunna erhålla nämnda bidrag, som dock vid fortsatta studier får bibehållas under nyss angivna förutsättning och för tid, som normalt beräknas åtgå för examens avläggande, dock högst 5 år. Riddarhusdirektionen äger likväl besluta att i ömmande fall beloppet må behållas längre tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Generalmajor G A Tolls och hans maka Hedvig Tolls, född Von Post, Familjefond
Organisationsnummer:102026-9294
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS