ÄNDAMÅL

Ändamål enligt Kammarkollegiets beslut den 12 september 1973: Bestämmelserna avser sådana så kallade frisängsfonder vilka förvaltas av myndighet tillhörande stat, landsting eller kommun – dock inte av stiftelsen serafimerlasarettet förvaltade fonder – och vilkas av vederbörande donator angivna uteslutande ändamål är att bereda ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum. Avkastningen av frisängsfond av nu ifrågavarande slag får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum, användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga galsögon samt e) till täckande av kostnader för konvalesentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Avkastningen av ovan angiven frisängsfond må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. För frisängsfond gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller användas för vissa patienter, skall alltjämt iakttagas, såvida inte med stöd av bestämmelserna i permutationslagen (1972:205) för särskild fond annorlunda förordnas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fru Ingrid Nisbeths frisängsfond
Organisationsnummer:873202-2895
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:714 615 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS