ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är- att öka kunskapen om Claes Janssens teori/modell Förändringens fyra rum och den personliga dialektik hos individer och i grupper, organisationer och samhällen;- att främja forskning och utveckling avseende tillämpningen av Claes Janssens teori/modell Förändringens fyra rum samt att bevara dess grundvärden och utformning;- att bekämpa kollektiv censur globalt;- att främja effektivitet och välbefinnande hos outsiders, i synnerhet utpräglade outsiders;- att verka för dialog, syntes och ömsesidigt realistiskt beroende mellan censurvänner (NEJ-svarare) och outsiders (JA-svarare);- att initiera och stödja en global förening för Fyrarummarens vänner;- att instifta ett pris att utdelas årligen till någon (fysisk person eller organisation) som utfört förtjänstfulla insatser för att främja stiftelsens ändamål;- att till personer som visat sig ha grundläggande kunskaper inom Förändringens fyra rum, utdela stipendier till forskning och utveckling som har till syfte att främja stiftelsens ändamål;- stiftelsen ska bedriva näringsverksamhet för att främja ändamålet.Begreppen “personlig dialektik”, “censur” och “outsiders” definieras som i Claes Janssens skrifter.Av medel som årligen tillförs stiftelsen skall minst 30 procent avsättas för konsolidering upp till ett samlat kapital på 1 mkr. Därefter får årligen användas maximalt 80 procent av i stiftelsen ansamlade och under året tillförda medel. Medel skall användas till bl a att finansiera en tidskrift eller annat media (t ex tryckt och/eller på internet), ett pris samt forskning och utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Förändringens fyra rum
Organisationsnummer:802477-7701
Adress:
  • Drottninggatan 55
  • 111 21 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-677 00 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS