ÄNDAMÅL

Räntorna å fonden, efter avdrag av anligt förvaltningsbidrag till Riddarhuset, skola disponeras på följande sätt:Till min brorsdotter Christina Piper skall årligen utbetalas femtusen (5,000) kronor, så länge hon lever. Återstående räntor skola utgå såsom understöd i poster på minst 1,000 högst 3,000 kronor och, efter det ansökningarna till desamma inom av direktionen i allmänna tidningarna kungjord ansökningstid till direktionen inkommit, utdelas till dem, som mest äro i behov därav bland mina övriga syskonbarn av familjerna Piper, Cederström och Gyllensvärd samt, när samtliga dessa mina syskonbarn äro döda, till deras efterkommande i rätt nedstigande led såväl frälse som ofrälse att av dem uppbäras i fem år med rätt för dem att ånyo söka ledigförklarat understöd. Till mina syskonbarns bemälda efterkommande kunna av räntorna jämväl utdelas studieunderstöd och uppfostringsbidrag å enahanda belopp, som innehavas i tre år med rätt för direktionen att medgiva prolongation därav under högst två år. När icke några enligt ovanstående bestämmelser berättigade frälse sökande finnas eller ofrälse sådana ej anmäla sig, äger direktionen bortgiva understöden till behövande medlemmar av andra på riddarhuset introducerade ätter. Amelie Gyllensvärd, f. Piper, skall av räntan å det av mig till Riddarhuset donerade kapitalet årligen uppbära 2,000 (tvåtusen) kronor så länge hon lever;Ebba Cederström, f. Piper, skall årligen uppbära återstoden av räntan å kapitalet sedan de till Amelie Gyllensvärd och Christina Piper bestämda summorna utbetalats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Ulla Pipers fond
Organisationsnummer:102016-1152
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS