ÄNDAMÅL

Årliga afkastningen av hvad Riddarhuset genom detta testamente bekommer skall användas till stipendier åt ynglingar och fröknar af ätten Roos af Hjelmsäter, hvilka icke befinna sig i så särdeles förmånliga ekonomiska omständigheter. att ett sådant stipendium för dem är fullkomligt öfverflödigt. Då stipendium blifver ledigt och yngling eller fröken af ätten Roos af Hjelmsäter icke finnes att dermed kunna hugnas, oansedt endast de böra vara oberättigade till åtnjutande af stipendium, hvilkas ekonomiska förhållanden kunna benämnas särdeles lyckliga, må stipendiet kunna tilldelas ynglig eller fröken af annan adlig ätt, dock företrädesvis af sådan ätt, som är beslägtad med ätten Ros af Hjelmsäter.I beslut den 3 juli 1979 medgav kammarkollegiet, att fondens årliga avkastning får, sedan medel i erforderlig omfattning reserverats för kommande större till fondens fastighet hänförliga utgifter, utgå i form av två högre stipendier, vartdera å 3.000 kr, och så många lägre stipendier ett vart å 2.000 kr, vartill avkastningen räcker.I beslut den 10 december 2009 medgav Kammarkollegiet att de belopp med vilka stipendier ska utgå får ändras så att de högre stipendierna ändras från 3 000 kr till två prisbasbelopp och de lägre stipendierna om 2 000 krändras till ett prisbasbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Hanna Roos af Hjelmsäter Testamentsfond
Organisationsnummer:802002-8323
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS