ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, hvilkens hela årliga afkastning, sedan förvaltningskostnaderna guldits, skall användas och fördelas på följande sätt: 1:o/ Tio procent utaf årliga afkastningen afsättes för att dermed öka fondens kapital. De sålunda besparade medlen, liksom öfriga fonden tillhöriga penningetillgångar, få endast mot fullgod säkerhet bortlånas eller placeras, och gäller för de besparade medlens förvaltning samma villkor och bestämmelser som för hufvudfonden; 2:o/ Fem procent utaf årliga afkastningen, dock icke högre belopp än tvåtusen /2.000/ kronor, utdelas såsom stipendium eller stipendier till en eller flere med mig beslägtade medlemmar af slägten Brusewitz, hvilka fört en hederlig och oklanderlig vandel och äro i behof afpenningeunderstöd. Utdelningen af stipendierna verkställes af styrelsen för Brusewitzska slägtföreningen eller, därest föreningen upplöses, af de tre äldsta manliga medlemmarna af slägten. När dessa 5 % utaf årliga afkastningen öfverstiger tvåtusen kronor eller icke under det nästföljande året utdelats, går öfverskottet till ändamål, hvarom i mom. 7:o/ här nedan omförmäles; 3:o/ Upphäves, i följd varav däri avsedda ändamål gå till de ändamål, varom i mom. 7:o omförmäles; 4:o/ fem procent utaf årliga afkastningen, dock icke högre belopp än femhundra /500/ kronor, öfverlemnas till Södra Åsarps församlig att af dess kyrkoråd årligen disponeras för några allmännyttiga, behjertansvärda ändamål, dock icke, hvarken direkt eller indirekt, till lindring af sådana utgifter, som enligt lag och författning åligga den kyrkliga eller verdsliga kommunen. När dessa 5 % utaf årliga afkastningen öfverstiger 500 kronor, går öfverskottet till det ändamål, hvarom i mom 7:o/ omförmäles; 5:o/ Tio procentutaf årliga afkastningen öfverlemnas till Westergötlands fornminnesförening att af dess styrelse användas till föreningens bästa; 6:o/ Tio procent utaf årliga afkastningen öfverlemnas till Kungl. Witterhets- Historie- och Antiqvitetsakademien till att bekosta tillvaratagandet, undersökandet och bevarandet af fornminnen i Westergötland; 7:o/ Återstoden af den årliga afkastningen, äfvensom hvad på grund af de uti mom. 2, 3, och 4 här ofvan gifna bestämmelserna inbesparats, skall, sedan efterföljande föreskrifter iakttagits, af Älfsborgs läns Södra Kungl. Hushållningssällskaps förvaltningsutskott användas för allmännyttiga ändamål, varvid sådana som jords vinnande genom torrläggning af vattensjuk mark, uppmuntran till täckdikning och förbättring af betesmarker, samt lindring af svår och varaktig nöd under inträffad missväxt eller krig böra komma i åtanke men äfven, i brist på dylika behof, annat, som är egnadt att bland befolkningen väcka och stärka kärleken till Konungen, fosterlandetoch dess minnen. Till en hvar af de personer, som af sällskapet beviljas egnahemslån, skall öfverlemnas en svensk flagga. Intilldess min broder Carls dotterbarn Gunnel och Fredrik Ohlsson fyllt tjugofem år, skall som bidrag till barnens utbildning utgå ett årligt underhåll af ettusenfemhundra kronor till dem hvardera. Derjemte skall till min husföreståndarinna, fröken Inger Eriksén, årligen utbetalas tvåtusen /2.000/ kronor, så länge hon lefver. Till beredande af julglädje åt barnen på Strands barnhem skall årligen utgå etthundra kronor. Jag hemställer, att hushållningssällskapet ville hålla vård öfver, att min grafplats å Södra Åsarps församlings kyrkogård underhålles, i den händelse detta icke af annan ombesörjes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fritz Brusewitz donationsfond
Organisationsnummer:864500-6837
Adress:
  • Box 5007
  • 514 05 LÄNGHEM
Telefonnummer:0325-618600
E-post:roy.olausson@radgivarna.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 443 534 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS