ÄNDAMÅL

Att, genom bildandet av en släktfond, utdela understöd åt föreningsmedlemmar, vilka därav kunna vara i behov.Så snart släktfonden uppnått ett belopp av tjugotusen (20,000) kronor, må högst hälften av årliga avkastningen användas för med fonden avsett ändamål; den andra hälften skall läggas till kapitalet, till dess detta har uppnått etthundratusen (100,000) kronor. Därefter må 3/4 av räntebehållningen för året användas och återstående 1/4 läggas till kapitalet. De årliga bidragen eller på annat sätt erhållna medel skola städse kapitaliseras och få icke användas till utdelning, utan skola i jämnt tusental kronor överlämnas till den av Riddarhusdirektionen förvaltade släktfonden.Fonden får ej mellan medlemmarna skiftas.Skulle släktföreningen upplösas eller friherrliga och grevliga ätterna von Essen utslockna, skola fondens tillgångar tillfalla Riddarhuset under benämning av ätten von Essens släktfond; och skall årliga inkomsten av denna fond, sedan minst 5 % av densamma lagts till kapitlet, användas dels till stipendier och understöd för manliga och kvinnliga medlemmar av Ridderskapet och Adeln, med företräde för sådana, som styrka sig härstamma från friherrliga eller grevliga ätten von Essen; dels till vårdande av ätten von Essens gravar, epitafier o. d., på därom av vederbörande hos Riddarhusdirektionen gjord framställning.Ansökningar om understöd skola göras skriftligen till släktrådet och insändas till dess ordförande. De prövas av släktrådet, som dock ej äger bevilja understöd för längre tid än 2 kalenderår för varje gång och i intet fall för längre tid än intill slutet av året före det, varunder släktrådets mandat upphör.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen friherrliga och grevliga ätterna von Essens släktfond
Organisationsnummer:802424-4769
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS