ÄNDAMÅL

Då det synnerligast under de sista åren sundhetsförhållanden, som hos den arbetande klassen derunder mer än förr kommit att skärskådas, visat sig att en af de största fienderna till sedlig och ekonomisk förkofran hos denna samhällsklass är de osundaoch trångboningar, hvari den måst sammanpacka sig; enär genom betydliga inflyttningar till staden bostäder för arbetarne bifva allt svårare att tillgå och de sednast här påbörjade stora industriella företagen genom hitlockande af en vida talrikare folkmängd säkerligen snart nog göra dessa svårigheter ännu kännbarare, samt då Minuteringsbolaget helst velat att ofvansagda vinst närmast skulle, ehuru indirekt, komma de folkklasser tillgodo, från hvilka den härflutit, har bolaget på allmän bolagsstämma denna dag enhälligt beslutat att af Bolgets efter nu verkställd revision konstaterade behållning för 1854 skulle Riksdaler Femtusen (5.000) Riksgälds anslås såsom en början till uppförande av Arbetarebostäder, hvilkas hyresafkastning fortfarandeskulle användas till uppförande af ännu flera sådana, hvarigenom, om början ock kan anses obetydlig, dock i en framtid ett stort och kännbart behof kan blifva någorlunda afhjelpt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Större Arbetarebostäder
Organisationsnummer:885000-0301
Adress:
  • HSB Södra Norrland
  • Box 1134
  • 801 35 GÄVLE
Telefonnummer:026-65 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 020 090 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS