ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja forskningen vid Uppsala universitet avseende proteoglykaner genom att lämna forskningsbidrag till institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM). Forskningsbidragen från stiftelsen till IMBIM tas inte bara ur den löpande avkastningen på stiftelsens kapital utan får finansieras även av stiftelsekapitalet som sådant. Dock får stiftelsen kapital inte tas i anspråk i sin helhet före utgången av år 2020. Stiftelsen har i första hand, därest storleken av erhållna donationer så medger, att under 8 år, dock till ett högsta sammantaget belopp av 7 miljoner kronor, finansiera 80 procent av lönekostnaden, inklusive indirekta kostnader, för ett till IMBIM knutet universitetslektorat med inriktning mot proteoglykanforskning. I den mån stiftelsen har tillgängliga medel härutöver får även andra forskningsbidrag lämnas till IMBIM att användas i dess proteoglykanforskning. Skulle det i föregående stycke nämnda lektoratet upphöra före åttaårsperiodens utgång ska medlen användas på annat lämpligt sätt i den inom IMBIM bedrivna proteoglykanforskningen.För det fall proteoglykanforskning upphör att bedrivas vid Uppsala universitet ska disponibla medel i stället användas för stöd av annan forskningsverksamhet vid IMBIM eller den enhet som trätt in i dess ställe.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för forskning om proteoglykaner vid Uppsala Universitet
Organisationsnummer:802426-5418
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS