ÄNDAMÅL

1. Ändamålet för stiftelsen är att skapa och upprätthålla en permanent grund, och från den möjliggöra för både lekmän och yogier att ägna sig åt, utveckla och praktisera Buddhistisk religion, filosofi och kultur i länder som ursprungligen inte räknas som Buddhistiska, i enlighet med den traditionella Diamantvägsbuddhistiska överföringen av Karma Kagyu-linjen.2. Stiftelsen ska enbart och uteslutande ägna sig åt icke-vinstgivande ändamål i enlighet med skattelagstiftningen för icke vinstgivande organisationer i Sverige.3. Ändamålet för stiftelsen i enligheet med § 2 är främjande av projekt som tjänar undervisandet, studerandet och praktiserandet av lekmanna- och yogivägarna i Karma Kagyu linjens överföring av Diamantvägen hemma och utomlands. Framför allt kommer detta att förverkligas på följande sätt(men i uppnåendet av dessa mål kommer stiftelsen inte begränsa sig endast till de medel som här står angivna):a. Understödjande av personer som: i. undervisar i Karma Kagyu-linjens praktik och teori (lärare); ii. och/eller praktiserar i längre meditations-retreater. lekmän och yogier såväl som munkar och nunnor, de sistnämnda från ursprungligen buddhistiska länder och/eller iii. översätter autentiska buddhistiska texter.b. Fördelning av sponsorpengar till personer som studerar det Tibetanska språket och/eller Buddhism vid en institution för högre utbildning;c. Förvärv, byggnation, ombyggnation, underhåll och alla typerav understöd av fast egendom avsedd att tjäna till boende för lekmän och/eller yogier och för gemensamt studerande och praktiserande (Buddhistiska center), understöd av fast egendom för retreater och även understöd av Buddhistiska kloster och andligt viktiga platser i traditionellt Buddhistiska länder;d. främjande av Buddistisk konst, inklusive arkitektur och konstruktionsbaserad konst;e. främjande av tibetansk medicin;f. främjande av välgörenhets, socialt välgörande, och bildande inrättningar så långt det är tillåtet enligt svensk lag;g. främjande av projekt som tjänar de Buddhistiska praktikerna för vård av döende, såväl som skapande och underhåll av Buddhistiska begravningsplatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Diamantvägsbuddhism
Organisationsnummer:802426-3124
Adress:
  • Göran Norling
  • Gökbacksvägen 10
  • 13568 Tyresö
Telefonnummer:072-3022108
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS