ÄNDAMÅL

Årligen under november månad tilldela Nationens Inspektor och seniorer af fondens behållna afkastning ett stipendium till medellös manlig studerande af nationen med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska studier, samt i andra rummet för medicine studerande. Stipendiet, som lyftes med halfva beloppet hvardera terminen af det akademiska läsåret, bestämmes till sin storlek sålunda att så länge behållna årliga afkastningen uppgår till lägst 200 högst 300 kronor, 200 kronor utdelas som stipendium, då densamma uppgår till lägst 300 högst 350 kronor, utdelas 250 kronor; då densamma uppgår till lägst 350 högst 400 kronor, utdelas 300 kronor; då densamma uppgår till lägst 400 högst 450 kronor, utdelas 350 kronor; då densamma uppgår till lägst 450 kronor högst 500 kronor, utdelas 400 kronor; då densamma öfverstiger 500 kronor, utdelas af behållna årliga afkastningen nio tiondelar, afrundade till närmast högre jämna tiotal kronor. Hvad af behållna årliga afkastningen sålunda icke utdelats lägges till kapitalet för fondens tillväxt.För att åtnjuta stipendiet skall den utsedda stipendiaten vara vid Universitetet närvarande under terminen så många dagar, som för åtnjutande af stipendier i allmänhet af Universitetsmyndigheterna föreskrifves. Brister han härutinnan och gitter icke uppvisa skäl, som af Nationens Inspektor och seniorer godkännas, innehålles den för terminen afsedda delen af stipendiet och lägges till kapitalet för fondens tillväxt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Karl Jernbergs stipendiefond
Organisationsnummer:802480-7680
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS