ÄNDAMÅL

[Räntan tilldelas hälften varje Termin, den som för året är utsedd till Stipendiat. 3) För att kunna till Stipendiat antagas fodras: att vara född antingen inom Gestrikland eller Helsingland; att hafva tagit fullständig Student examen; att minst en Termin varit vid Academien närvarande och att egna sig åt antingen Philosophiska eller Medecinska banan. 4) Skulle innom Nationen någon Slägtinge finnas, eger denne företrädesrätt till Stipediet, så vida han uppfyller de i tredje punkten][föreskrifna villkor, dock utan att afseende göres om han innom någondera provincer är född eller icke.][7)Ej må Stipendiaten under en hel termin från Academien varit frånvarande, såvida han ej är Medicine Studiotus och för fortssättandet af sina studier, behöfver vistas vid Läroanstalten i Stockholm.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för A.G Longbergs stipendium
Organisationsnummer:802480-8282
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
E-post:1q@ghnation.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS