ÄNDAMÅL

Stiftelsen har bildats genom donationer och bidrag samt en av stiftarna upprättad stiftelseurkund, för att erbjuda en mötesplats mellan entreprenörer, näringslivet, Högskolan och andra samhällsfunktioner och där erbjuda en tillväxtmiljö för nyföretagande och befintliga små och medelstora företag, för att omsätta Högskolans kunskap och kompetens samt att öka tillväxten i näringslivet allt i enlighet med nedan angivet ändamål. Det som sägs om Högskolan i detta förordnnde gäller även Högskolans organisatoriska efterföljare i det fall Högskolan omvandlas till universitet. För att förverkliga den ovan angivna målsättningen skall Stiftelsen verka för: att tillväxt i och hållbar utveckling av näringslivet i Sjuhärad sker, särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. att tillhandahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt och kunskapsföretag i syfte att underlätta den initiala utvecklingen av dessa. att tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden genom exempelvis en finansieringsfond. att befrämja och tillhandahålla attitydpåverkande verksamheter för att främja entreprenörskap och företagande. att skapa lokal och servicemässiga förutsättningar för lokalisering av FoU-verksamheter och/eller kunskapsintensiva småföretag i anslutning till Högskolan. att befrämja bearbetning, presentation och utveckling av affärsidéer baserade på högskoleforskning och entreprenörers idéer, i kombination eller var för sig, i syfte att underlätta kommersiella bedömningar och företagsetableringar i samarbete med Högskolan. att befrämja och tillhandahålla resurser för avknoppning av idéer, projekt och företag i syfte att underlätta utveckling och förnyelse av näringslivet. att befrämja verksamheter som Stiftelsen bedömer kan bidra till ett förbättrat utnyttjande av Högskolans kunskap och kompetens och som stödjer entreprenörskap, utveckling, effektivisering och förnyelse av näringslivet. att vidta åtgärder för ökat samarbete mellan Högskolan, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut och näringslivet. att befrämja jämställdhet och mångfald inom ramen för sin verksamhet. De samverkansformer och övriga projekt Stiftelsen engagerar sig i skall kunna utnyttjas av forskare, företagare och näringslivet i övrigt både på nationell och internationell nivå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ESPIRA Tillväxtcenter i Sjuhärad
Organisationsnummer:802424-8745
Adress:
  • Hygren Konsult AB
  • Bredaredsvägen 8
  • 504 90 Borås
Telefonnummer:0708-332508
E-post:peo@happylandholding.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:946 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS