ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen skall vara tillgänglig för utdelning påföljande år.Avkastningen av frisängsfond får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för ersättning till patient för sjukhuskostnad vid länslasarettet i Falköping, användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämradb) till täckande av kostnad för eftervård som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta c) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av ortopediska hjälpmedeld)till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov ave) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekostaf) trivselbefrämjande åtgärder för patienterg) som bidrag för olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för rehabilitering och aktivering av långtidssjuk så att denne bättre kan visats eller vårdas i hemmiljö.Den årliga avkastningen skall ges åt patienter från Skaraborgs län med företräde åt patienter från Edåsa och Ljunghems församlingar.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ernst Lundells frisängsfond
Organisationsnummer:866000-7694
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 201 192 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS