ÄNDAMÅL

Under det första året skall minst 50 000 kronor användas till inköp av en minnessten över testators släkt, som bebott Ämnebyn i mer än tvåhundrafemtio år. Stenen skall resas vid fädernegården. Mark för stenens framtida bevarande skall undantagas före fastighetens försäljning. Kyrkorådet har att ombesörja att stenen bevaras och underhålles. Erforderliga medel härför skall tagas ur fonden.Av resterande kapital skall om behöriga sökanden finnes årligen 3% jämte 50% av under föregående år upplupen ränta utdelas. I annat fall föres det årliga utbetalningsbeloppet till kapitalet. Medlen skall användas för att bereda ensamstående gamla i Fröskogs socken glädje, nytta, hjälp och vårdnad enskilt eller i grupp. Ansökan om medel ur fonden skall göras skriftligen före januari månads utgång och ingivas till kyrkorådet, vilket har att besluta om medlens fördelning före den 1 mars varje år. Kostnader för detta förfarande skall belasta fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erling Svenssons minnesfond
Organisationsnummer:802423-8399
Adress:
  • Åmåls församling
  • Box 8
  • 662 21 Åmål
Telefonnummer:0532-607880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:556 252 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS