ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att stödja angelägna och allmännyttiga behov inom Bjursås socken. Som särskilt angelägna ändamål kan bl.a. nämnas anläggandet och underhåll av planteringar å offentliga platser inom socknen, ävensom andra trivselbefrämjandeåtgärder. Men även andra ändamål, som kan anses som angelägna och är av allmännyttig betydelse kan erhålla bidrag av stiftelsens medel, såvida det icke genom allmän lag eller kommunalt beslut åligger staten eller kommunen att ombesörja ändamålet.Då vi (stiftarna) i många år varit medlem i lokalföreningen 643 Werdandi av NTO, och vars verksamhet även för framtiden kan antagas vara värt vårt stöd, så är det vår önskan att denna förening bör kunna erhålla bidrag av stiftelsens medel till sin verksamhet. Sådant bidrag skall dock icke inkräkta på föreningens rätt till anslag, som enligt kommunalt beslut eventuellt kan utgå till föreningar av detta slag.Även Fornminnes- och Hembygdsföreningens verksamhet får stödjas med stiftelsens medel.Undantagen från bidrag av stiftelsen är all politisk och religiös verksamhet.Därest Bjurås kommun blir sammanslagen med annan kommun, skall bidrag från stiftelsen utgå allenast till ändamål och behov som föreligger inom nuvarande Bjursås sockens gränser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Anna Lax Minnesfond
Organisationsnummer:883201-2101
Adress:
  • Annika Nygårds
  • Kasslinsväg 5
  • 790 22 SÅGMYRA
Telefonnummer:072-725 90 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 212 232 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS