ÄNDAMÅL

a) Förvärva, förvalta, äga och avyttra tillgångar, såsom fast-och lösegendom – direkt eller indirekt, exempelvis genom annat bolag- med syfte att skapa en långsiktig värdetillväxt, att användas i enlighet med punkterna b och c nedan. Hela eller delar av de tillgångar som stiftaren tillskjutit vid bildandet av Stiftelsen får avyttras under förutsättning att innehavet ersätts med, så långt det är möjligt, motsvarande eller större innehav i annat eller andra bolag, med avseende på marknadsvärde och avkastningsnivå. Stiftelsen får därutöver; direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, och äga tillkommande fast och lös egendom, utöva riskkapitalverksamhet, bilda dotterbolag och på andra sätt agera för en långsiktig förvaltning av och tillväxt av Stiftelsens egendom. b) Lämna bidrag till stiftarens arvingar i rakt nedstigande led, för studier på nationellt eller internationellt universitet eller motsvarande, upp till och med så kallad masternivå och för andra behov som stiftarens arvingar i rakt nedstigande led kan ha för sitt välbefinnande nationellt och internationellt. Sådana behov kan exempelvis vara kopplade till idrott, kultur, gastrologi samt kurser i skärgård-, sommar- och vinter-miljö. Dessutom boende för att kunna utöva dessa nämnda aktiviteter. c) Främja forskning och annan verksamhet som gynnar handel, industri, fastighet och mark samt liknande områden inom näringslivet, såväl nationellt som internationellt. Det står styrelsen fritt att från år till år besluta om fördelningen av Stiftelsens verksamhet med avseende på de ändamål som anges under § 1 p. a-c ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Enkronan
Organisationsnummer:802482-0915
Adress:
  • B21 Invest
  • Box 5276
  • 102 46 Stockholm
Telefonnummer:733709818
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS