ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall, när 15 % av den årliga avkastningen har lagts till kapitalet, utdelas till en manlig eller kvinnlig församlingsbo i Grums, som ej bör vara äldre än 25 år då den första gången erhåller utdelning ur fonden, samt tilldelas den som vill utbilda sig i något yrke genom studier vid undervisningsanstalt med mer eller mindre stark yrkesbetoning. Med sådana skolor avses verkstadsskolor, tekniska skolor eller institut, lantbruks- eller lantmannaskolor, lanthushållsskolor, skogsskolor, väv- eller slöjdskolor, sjuksköterskeskolor, handelsskolor, teologiska seminarier eller andra jämförliga anstalter för yrkesutbildning ävensom folkhögskolor.Den som under genomgåendet av den lägre yrkesundervisningen i de nu angivna utbildningsanstalterna visar goda anlag för fortsatt utbildning vid högre läroanstalt och som vill vinna sådan utbildning men saknar tillräckliga ekonomiska resurser härför, bör också kunna tilldelas stipendier ur stiftelsens fond.Utdelningen skall också kunna lämnas såsom ett resestipendium åt den, som genom en studieresa bevisligen vill vinna ökad insikt i sitt yrke. Utdelning av detta senare slag må dock ske i undantagsfall då särskilda skäl föreligger härför. Den som tidigare har erhållit medel ur fonden för studier och har använt dessa väl bör ha företräde vid erhållande av resestipendium. Skulle framdeles ungdomens behov av stipendier för studier minska, bör fondens avkastning i större utsträckning utdelas såsom resestipendier. Sökande av utdelning ur fonden i vilken form som helst bör vara känd för en oklanderlig vandel.Företräde för erhållande av utdelning ur fonden skall givas åt:1. Helmer Borgstens syskonbarn samt deras barn och barnbarn, men ej senare avkomlingar oavsett var de äro mantalsskrivna.2. Den sökande som aktivt deltager i Grums Missionsförsamlings junior- eller ungdomsförenings verksamhet, och som helst är medlem av församlingen.Detta under förutsättning att sökanden uppfyller övriga angivna villkor.Skulle lämplig sökande icke kunna utses eller ej någon anmäla sig för erhållande av stipendiet, bör det årets avkastning läggas till kapitalet. De personer som förvalta stiftelsens fond äga dock i sådant fall besluta om utdelning till annat ändamål, som kan anses överensstämma med stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elsa och Helmer Borgstens Stipendiefond
Organisationsnummer:802479-8475
Adress:
  • Grums pastorat
  • Orrbygatan 6
  • 664 30 GRUMS
Telefonnummer:0555-424 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 938 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS