ÄNDAMÅL

b) Af hela årliga årliga afkastningen af fondens medel skall hvardera af testators systrar, Fru Thurinna Niklasson, Ehrensvärdsgatan 6, Stockholm, och fru Ida Björekenstam, Örebro, erhålla hälften, så länge hon lefver. – Dessa medel behagade Direktionen låta kvartalsvis den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober i postväxel tillställa dem.Från det den ena af testators systrar aflidit, skall af den aflidnas hälft etthundra /100:-/ kronor årligen utbetalas till fröken Signe Uggla, n.v. adress Wittstocksgatan 7, Stockholm, så länge hon lefver.Skulle den efterlefvande af testators systrar befinnas vara i behof af något mera än den henne tillerkända halfva årsavkastningen, skall hon erhålla jämväl den aflidnas hälft med nyss angifna inskränkning.Vid någon af testators systrars frånfälle inträder hennes sterbhus i den aflidnas rätt till afkastningen, i hvad denna hänför sig till halfva kalenderåret efter dödsfallet.c) Sedan under b) omnämnda understöd helt eller delvis upphört att utgå, skall fondens afkastning, sedan en tiondel / 1/10 /årligen lagts till kapitalet, årligen enligt belsut af släktföreningens styrelse utdelas som understöd åt eller hjälp till kvinnliga eller manliga behöfvande medlemmar tillhörande adliga ätten Uggla med företräde för ättlingar efter majoren Carl Fredric Uggla. Ett en gång erhållet understöd kan få behållas, så länge behofvet föreligger. Äldre hafva företräde framför yngre.d) Skulle Släktföreningen Uggla af någon anledning upplösas eller upphöra att fungera, öfvergå ofvanstående befogenheter till Riddarhusdirektionen eller den institution, som efterträtt densamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elisabeth Ugglas fond
Organisationsnummer:102016-1830
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS