ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att1. genom bryggmöten och andra offentliga samlingar förmedla det glada budskapet om Jesus2. ge unga människor Guds Ord för att utveckla en personlig tro och ge en kristen värdegrund som gör dem till goda och solidariska samhällsmedborgare3. skapa engagemang för eskatologiska frågor4. skapa intresse för segling, sjöfart och natur5. skapa intresse för u-landsfrågor och mission.Ändamålet skall i första hand tillgodoses genom att stiftelsen, direkt eller indirekt genom hel- eller delägt aktiebolag, skall överta och bedriva den verksamhet som vid stiftandetidpunkten bedrivs av Föreningen Missionsbåten Elida på fartyget Elida IV. Stiftelsen skall ha rätt att direkt eller indirekt förvärva och avyttra fartyget Elida IV och andra fartyg för att direkt eller indirekt bedriva verksamheten på dessa fartyg. Verksamheten som är anknuten till fartygen kan, om styrelsen finner det lämpligt, i framtiden istället bedrivas genom andra av stiftelsen hel- eller delägda juridiska personer.Ändamålen skall i andra hand tillgodoses genom att stiftelsen, i den mån styrelsen finner det lämpligt, får dela ut bidrag till enskilda, sammanslutningar eller juridiska personer både i Sverige och internationellt som bedriver andra med stiftelsens ändamål förenliga projekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elida
Organisationsnummer:802423-9926
Adress:
  • Gustav Alberts väg 54
  • 439 51 Åsa
Telefonnummer:031-7690399
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 630 876 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS