ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente: ”Till stadsfullmäktige i Karlstad överlämnas likaledes ett belopp av trettiotusen /30.000/ kronor för upprättande av ett hem för fattiga fruntimmer tillhörande s.k. ”pauvres honteux”. Dessa medel skola bokföras under titel ”Ekelundska Asylfonden” och förvaltas på sätt stadsfullmäktige finna för gott att bestämma, dock skall redovisning över förvaltningen årligen avlämnas för att upptagas i stadens allmänna räkenskaper och tillika med dem granskas. Sedan medlen, som icke få användas till bestridande av staden åliggande fattigvård, genom förräntning, ytterligare donation eller på annat sätt vuxit till så stort belopp, att ändamålet med detsamma lämpligen kan realiseras, skall i sådant avseende efter stadsfullmäktiges beslut köpas eller hyras en byggnad inom staden eller i dess omedelbara närhet, inrymmande enkla, men bekvämt inredda lägenheter om ett rum och kök, uti vilka sådana änkor eller äldre ogifta fruntimmer, som ovan nämnts, skola äga att avgiftsfritt åtnjuta husrum och vedbrand.”Ändamålet permuterat genom Kammarkollegiets beslut 1986-09-23.Fondens medel får i första hand användas för köp eller förhyrning av lägenheter, för den i testamentet angivna destinatärsgruppen ”fattiga fruntimmer tillhörande s k pauvres honteux”. Hyran för dessa lägenheter får inte tas ut med högre belopp än vad hyresgästen får i kommunalt bostadstillägg. I andra hand får fondens årliga avkastning från och med den 1 januari 1986, sedan minst tio procent därav lagts till fondens kapital, användas till ombyggnad och renovering av äldre pensionärslägenheter eller för utrustning i enskilda lägenheter för äldre kvinnliga personer, som själva saknar medel därtill. Dock skall sådan hjälp i första hand ges till den i testamentet angivna destinatärsgruppen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ekelundska Asylfonden
Organisationsnummer:873201-5477
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:380 971 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS