ÄNDAMÅL

§ 1. Emot skälig ersättning skall hemmanet förvaltas af Norra Sandsjö kommunalnämnd, som skall tillse att der så erfordras årligen borttages en del sten uti åkrarna och att jorden bliver väl brukad, hus och hägnader samt skog väl vårdade och att alltid utskylderna och brandförsäkringsavgifterna bliva i rätt tid erlagda. Nämnden skall så vidt möjligt är också tillse att hemmanet ej bliver taxerat till mera än 1/6 del högre än Nedre Margrefvehult. § 3. Kyrkorådet skall under all framtid väl underhålla och vårda såväl min Edvard Bards som min hustrus och mina föräldrars gravplanar och gravvårdar och vad därtill hörer å Norra Sansjö Kyrkogård och skall kostnaden härför tagas af arrendet för det donerade hemmanet ävensom till biblar till tio medellösa barn varje år vid deras konfirmation. Beloppet bestämmes af kyrkorådet. Återstoden af arrendet, sedan dessa utgifter blivit erlagda, fördelas uti fyra lika stora lotter, vilka varje år till högst Femtio kronor per lott tilldelas fyra väl frejdade flitiga och om skötsamhet och ordentlighet kända jordbruksarbetare, som bositta jord inom Sandsjö socken och ej åtnjuta fattigunderstöd, och äger kommunalnämnden att bestämma öfver denna utdelning, som skall kallas legat, över vilket beslut klagan ej får föras. Skulle arrendet överstiga de fyra ovan angivna lotterna, bildas nya lotter så snart summan uppgår till Femtio kronor och förfares på enahanda sätt. Då det understiger 50 kronor, fonderas beloppet till nästa år. Nämnden är skyldig att redovisa inför kommunalfullmäktige varje år.§ 4. Skogen och hemmannet skall väl vårdas ävensom slåtter, ängar och beten. Av erhållna skogspengar bildas en fond, som ökas med nya skogsförsäljningar. Denna fond är avsedd till underhåll och nybyggnader av hemmanets hus. Till denna fond lägges räntan tills den uppgår till Tiotusen kronor, vilket belopp alltid skall finnas. Det skall tillses, att om fonden något år minskas med anledning av förestående nybyggnader, den då så fort ske kan kommer upp i sitt bestämda belopp. När fonden blivit Tiotusen kronor och inga utgifter finnes för byggnader å hemmanet, uppföras räntorna på förut nämnda sätt och utdelas i legat, som uti paragraf 3 härovan bestämts. En och samma person kan endast erhålla ett legat årligen. Skulle lämpliga personer något år ej finnas, fonderas beloppet till nästa eller kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Edvard Bards donationshemman
Organisationsnummer:827000-4834
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-518000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 061 768 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS