ÄNDAMÅL

Den testamenterade fonden, vilken icke utan stadsfullmäktiges i Göteborg uttryckligen, för särskilda fall fattade beslut må minskas, skall användas sålunda, att därigenom inom Göteborgs samhälle känslan för musiken såsom skön konst må framkallas, och torde stadsfullmäktige för sådant ändamål tillsätta en styrelse, samt förse densamma med instruktion i huvudsakligt syfte att de testamenterade medlen så användas, att därigenom får samhället möjliggöras i främsta rummet att av goda och sakkunnigaexekutörer få musikverk av nyare och äldre in- och utländska tonsättare utförda, samt i andra rummet, om så kan åstadkommas, att därmed även förenas undervisning i tonkonstens utövning. Enligt utbildningsdepartementets skrivelse den 15 augusti 1969 till styrelsen för Göteborgs orkesterförening överföras den 1 juli 1969 till styrelsen för Eduard Magnus musikfond medlen i följande tre fonder, nämligen Eduard Magnus musikfond, Tor Aulins premiefond och Sångpedagogen Helfrid Olsons fond varvid denna styrelse skall förvalta medlen i enlighet med till respektive fond hörande bestämmelser dock med följande ändringar. Vad som i Sixten Heymans testamente föreskrivs om orkesterföreningens orkester och om solist hos orkesterföreningen skulle i fortsättningen avse Göteborgs teater- och konsertaktiebolags symfoniorkester respektive solist i denna orkester. Vidare skulle vad som i Aulinska musiksällskapets gåvobrev föreskrivs beträffande orkesterföreningens orkesterskola i fortsättningen gälla Göteborgs musikkonservatorium.En tiondel av vardera fondens årliga avkastning skall läggas till respektive kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eduard Magnus musikfond
Organisationsnummer:857201-1537
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 300 627 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS