ÄNDAMÅL

Af de årligen inflytande räntemedlen skall minst en femtedel hvarje år läggas till kapitalet, tills detsamma uppgår till Två Millioner (2 000 000) kronor, då vidare afsättning av årliga räntemedel ej behöfver ske; öfriga disponibla årliga räntemedel fördelas efter Styrelsens med minst 4/5 majoritet träffade bestämmelse som lån åt obemedlade ynglingar eller unga kvinnor, hvilka önska utbilda sig i yrken: handel, industri, handtverk och sjöfart. Lånen utlämnas de år, som studierna pågår räntefritt och därefter med ränta, som bestämmes av Styrelsen. Stipendiat, som efter skedd utbildning öppnar och innehar egen affär i Kristinehamn eller tager anställning hos näringsidkare, firma eller bolag, som betalar skatt till Kristinehamns stadunder lika lång tid, som hans eller hennes studielån utgått, skall genom de kunskaper, han eller hon tillfört samhället, anses ha tillfullo betalt sin skuld till Stipendiefonden. Bosätter han eller hon sig å annan ort än Kristinehamn, är han eller hon däremot skyldig att på tider, som Styrelsen bestämmer, återbetala lånebeloppet, som därefter jämte upplupen ränta tillföres donationsmedelsfonden. Endast ifråga om god karaktär och framstående begåfning väl vitsordade unga män och kvinnor böraifrågakomma till erhållande af lån, som efter Styrelsens bestämmelse kunna utgå nödigt antal år. Till eventuell låntagares politiska åskådning får ej någon hänsyn tagas. Som säkerhet bör låntagaren lämna lifförsäkringsbref å sitt lif till samma belopp som lånesumman.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebba och Arvid Janssons Stipendiefond
Organisationsnummer:873600-1614
Adress:
  • Björn Henningsson
  • Lindelövsvägen 5
  • 681 43 KRISTINEHAMN
Telefonnummer:070-3744933
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 841 914 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS