ÄNDAMÅL

Donationssumman användes till förvärv av dispositionsrätten för all framtid till bostadsrum i den av Nationen ägda fastigheten ”Arcadien” eller i annat därmed livärdig av Nationen ägd fastighet. Efter avdrag av förvaltningskostnaderna och sedan förvaltningsdirektionen närmare bestämt andelens storlek lägges minst en tiondel och högst en fjärdedel av årliga ränteavkastningen till kapitalet Återstoden av avkastningen utdelas som et stipendium i form av avdrag på hyran för ett rum i Södermanlands-Nerikes Nations studentbostäder eller Stiftelsens Södermanlands-Nerikes Nations Studensbostäder fastigheter. Skulle stipendierummet tillfälligt mot vederlag upplåtas, skall vederlaget tillföras stipendiefonden. Rum, vartill dispoistionsrätten sålunda förvärvas, skall under benämningen ”Prosten Enewald Widebecks stipendierum” efter ansökan upplåtas till medlem av Södermanlands-Nerikes i Uppsala studerande Nation med företrädesrätt sökandena emellan i nedan angiven ordning, nämligen: 1. Landsman, som är avkomling till förenämnde Enewald Widebeck och bär familjenamnet Widebeck. 2. Landsman, som vid tiden för stipendiets tillsättande är eller under minst ett år varit Nationens förste eller andre kurator. 3. Annan landsman, varvid vid likvärdiga meriter, den som under minst ett år beklätt ämbete inom nationen skall äga företräde. Stipendiat tillsättes för en tid av tre år och stipendiet skall minst en månad före stipendietidens utgång anslås till ansökan. Skulle därvid landsman med bättre förmånsrätt eller, vid lika förmånsrätt, bättre meriter än stipendiets innehavare icke namäla sig som sökande, äger förutvarande stipediat rätt att efter därom inom fjorton dagar efter ansökningstidens utgång gjort framställning få stpedietiden förlängd med två år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen E Widebecks stipendiefond
Organisationsnummer:802481-0668
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS