ÄNDAMÅL

Från Drottningens hospitalkassa kan i nedanstående prioritetsordning utbetalas bidrag till följande kategorier av personer, vilka slutat sin militära anställning vid Svea livgarde:a) Förmånstagare enligt stadgar gällande fr o m 1 januari 1982, vilka tidigare erhållit bidragb) Personer vilka före 1 juni 1983 tillhörde kategorierna kompaniofficerare eller plutonsofficerarec) Övriga personer med högst majors grad.Som anställd vid regementet räknas även den som övergått till tjänstgöring vid annan myndighet, t ex stab eller skola men fortfarande anses tillhöra regementets officerskår.Anställningen skall ha upphört av något av nedanstående skäl redovisade i prioritetsordning.a) Förtidsavgång på grund av skada i krig eller skada vid annan tjänsteutövning innefattande även FN-tjänstgöring.Till skada vid tjänsteutövning hänförs olika former av yrkessjukdomar, t ex hörselskador m m.Bidrag kan utbetalas för skada under fritid liksom vid olika former av resor.b)Normalavgång efter att ha tjänat regementet i minst tjugofem år.Bidrag kan vidare utöver bestämmelserna i 2 § utbetalas till militär person av högst majors grad, vilken råkat i tillfälligt ekonomiskt trångmål.Bidrag kan vidare utbetalas tillmilitär person med högst majors grad, vilken åtagit sig särskild militär utbildning eller tjänstgöring, i första hand utomlands, syftande till att öka vederbörandens yrkeskunskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Drottningens Hospitalkassa
Organisationsnummer:802405-8326
Adress:
  • Svea Livgarde
  • 196 85 KUNGSÄNGEN
Telefonnummer:08-58168000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS