ÄNDAMÅL

Av ränteavkastningen skall en tiondel årligen läggas till kapitalet. Återstående räntemedel överlämnas halvårsvis till lika fördelning mellan styrelsen för Göteborgs högskola och styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum. Högskolans styrelse skall förfoga över de högskolan tilldelade räntemedlen på sätt styrelsen till en var tid finner ägnat tjäna högskolans vetenskapliga uppgifter. Som ett önskemål har donator uttalat, att styrelsen närmast ville befrämja och utvidga samarbetet mellan Göteborgs museum och Göteborgs högskola, genom upprättandet av en professur i etnografi, förbunden med intendentsbefattningen vid musei etnografiska avdelningen. Därutöver tillgängliga räntemedel böra företrädesvis gå till docentstipendier. Göteborgs sjöfartsmuseums styrelse tilldelade räntemedel skola i första hand användas till upprätthållandet av ett akvarium vid museet och dess framtida utveckling. Eventuellt överskott äger styrelsen använda på sätt styrelsen finner lämpligt till fyllande av museii uppgift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dan Broströms donation vid Göteborgs 300-års jubileum
Organisationsnummer:857500-2574
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 363 354 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS