ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga nettoavkastning – d v s summan under året till fonden influtna räntor och utdelningar med avdrag för förvaltningskostnader och skatter – en sjundedel läggas till kapitalet och resterande del användes till studiestipendier åt sådan ungdom (med ”ungdom” avses sökande som vid tidpunkten för ansökningens ingivande fyllt 15 men inte 25 år. Direktionen äger rätt att om synnerliga skäl föreligger utse stipendiat som fyllt 25 men inte 30 år) – bosatt inom de områden av Trollhättans och Vänersborgs kommuner som motsvaras av Vassända-Naglums förutvarande församling eller att motsvarande sökande pgra stipendieberättigande verksamhet på annan ort folkbokförts där – som bedriver studier vid lantbruksskola, lanthushållsskola, skogsbruksskola och skola i trädgårdsutbildning eller som erhåller undervisning vid sådan läroanstalt som representeras av Stenebyskolan i Dals-Långed (en skola för hantverk, konsthantverk, slöjd och arbetsterapi) eller som deltager i annan sådan utbildning som nu sagts, att direktionen för fonden befullmäktigas att dels närmare utforma föreskrifterna för denna stipendiegivning, dels utse stipendiater, samt att fondens kapital med tillägg för ovan angiven årlig ackumulering av del av avkastningen kvarstår oförändrat intill dess 125 resp 150 år förflutit från Dahllöfs död resp från den tidpunkt då den ”ursprungliga lilla summan först gafs”, då delar av kapitalet enligt Dahllöfs testamente skall tillgodoföras Vänersborgs och Trollhättans församlingar. Kammarkollegiet har i beslut den 25 april 2014 medgett att stiftelsen får upphäva de föreskrifter som anger att endast avkastningen, sedan en sjundedel lagts till kapitalet, får delas ut och föreskriften vilken anger att stiftelsens kapital ska kvarstå oförändrat intill dess att 125 respektive 150 år förflutit.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Dahllöfska donationsfonden
Organisationsnummer:862500-0230
Adress:
  • Ingrid Carlsson
  • Grindvakten 7
  • 442 39 Kungälv
Telefonnummer:0730-471516
E-post:ingrid.c@spray.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:301 535 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS